Zarządzanie 2.0

Zapraszam do zapoznania się z programem kursu  Coaching w Zarządzaniu Projektami opracowanego na potrzeby Programu Podyplomowego Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.

Dlaczego powstał?

Mimo wypracowanych metodyk zarządzania projektami takich jak PMI/PMBOK czy PRINCE2 nadal wiele projektów upada lub nie przynosi oczekiwanych rezultatów. Na zajęciach Coaching w Zarządzaniu Projektami uczestnicy zapoznają się z podstawowym czynnikiem niepowodzeń projektów tzw. „czynnikiem ludzkim” oraz metodami zaradczymi opartymi na kulturze, narzędziach i wartościach coachingu. Wiedza i umiejętności praktyczne zdobyte na zajęciach oferują głębsze zrozumienie zagadnień komunikacji, relacji interpersonalnych, inteligencji emocjonalnej, zarządzania zmianą oraz motywacji, a w konsekwencji skuteczniejsze zarządzanie projektami.

 Cele, czyli czego mogę się nauczyć? 

Po ukończeniu przedmiotu (wykładu i ćwiczeń) uczestnik:

  • Analizuje najsłabsze ogniwo na projekcie związane z tzw. „czynnikiem ludzkim” oraz potrafi przygotować i zarekomendować plan redukcji ryzyka związanego z tym czynnikiem,
  • Analizuje interesy interesariuszy i dobiera odpowiednie strategie komunikacji,
  • Stosuje narzędzia coachingowe podnosząc jakość umiejętności interpersonalnych na projektach w tym komunikacji nastawionej na zrozumienie,
  • Stosuje podstawową wiedzę dotyczącą inteligencji emocjonalnej skuteczniej zarządzając sobą oraz zespołem,
  • Wyjaśnia założenia kultury opartej na niedyrektywnym coachingu koaktywnym (Co-Active Coaching),
  • Przedstawia kompetencje kierownika projektu na podstawie modelu PMCD Framework (PMI),
  • Wyjaśnia kluczowe zagadnienia związane z zarządzaniem zmianą w kontekście projektowym,
  • Potrafi zastosować model T-GROW w praktyce,
  • Potrafi zastosować narzędzie doskonalenia Coaching Circle w praktyce.

O czym jest kurs – tagi?

Zarządzanie projektami, Coaching, Ludzie na projekcie, Relacje, Aktywne słuchanie, Atmosfera pracy, Komunikacja, Zarządzenie Zmianą (Change Management), Motywacja, SMART, Cel, T-GROW, Inteligencja Emocjonalna, Coaching Circle, Kompetencje, Umiejętności interpersonalne, Świadomość, Kultura coachingowa.

Artukuł: 

Coaching w zarzadzaniu projektami – przełom w kulturze organizacji pracy. Co coaching może zaoferować kierownikom projektów i zespołom projektowym?

Reklamy

Zarządzanie Projektem i Przywództwo

Zarządzanie projektem to planowanie, delegowanie, monitorowanie i kontrolowanie wszystkich aspektów projektu oraz motywowanie zaangażowanych osób, aby osiągnąć cele projektu w granicach docelowych wskaźników wykorzystania dla czasu, kosztów, jakości, zakresu, korzyści i ryzyk

Tyle o zarządzaniu projektami metodyka PRINCE2 z adnotacją, że kwestie motywowania zaangażowanych osób są poza zakresem tej metodyki.

PRINCE2 o zdolnościach przywódczych.

Przywództwo, umiejętności motywacyjne i inne umiejętności interpersonalne są ogromnie ważne w zarządzaniu projektami, ale niemożliwe do skodyfikowania w jakiejś metodyce. (…) Z tego powodu PRINCE2 nie może bezpośrednio uwzględniać tego aspektu zarządzania projektami. Istnieje wiele modeli przywództwa oraz programów szkolenia umiejętności interpersonalnych, które spełniają te wymagania.

Ten istotny obszar przywództwa, komunikacji i motywacji na projektach uwzględniony jest w unikalnym kursie Coaching w Zarządzaniu Projektami opracowanym na potrzeby Programu Podyplomowego Wydziału Zarządzania UW. Zapraszam do zapoznania się z programem kursu.

Materiał dodatkowy – artykuł:

Coaching w zarządzaniu projektami – przełom w kulturze organizacji pracy. Co coaching może zaoferować kierownikom projektów i zespołom projektowym?